SK024 Tektone Entry Panel Speaker, 2-1/2" Mylar, 45 ohm